Dalamodell för direktupphandling

Stärk det lokala näringslivet genom att göra det enklare för företagen att delta i direktupphandlingar. Det vill ett nätverk bestående av personer i offentlig sektor, näringslivet, med flera, i Dalarna.
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, har därför tagit fram rekommendationer och förslag till ”En dalamodell för direktupphandling”. Värdet på den offentliga marknaden i Dalarna uppgår till 20 miljarder kronor.
– Många direktupphandlingar görs. Man kan tycka att det är små pengar, men för den enskilde företagaren kan det ändå vara stora pengar. Därför måste man ha rutiner även för dessa summor, säger Kerstin Angberg Morgården till OFFENTLIGA AFFÄRER. Hon är processledare för Upphandlingsdialog Dalarna.

Bildade arbetsgrupp
Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är en samling organisationer, myndigheter och kommuner som bildat en arbetsgrupp med en representant från varje organisation. Förutom offentliga organ har även Företagarna Dalarna, Mellansvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv deltagit. Dessutom personer med specialistkompetens.
Ett långt arbete ligger bakom modellen och man har genomfört undersökningar samt intervjuat personer i kommuner och andra instanser.
– Vi fick goda kunskaper om hur det fungerar. De som varit med och tyckt till är erfarna upphandlare i regionen, understryker Kerstin Angberg Morgården.

Rekommendationer
Tanken med modellen och dess rekommendationer är att det ska vara tydligt och klart samt enkelt och lätt för små och medelstora företag att se vilka spelregler som gäller. De ska lätt kunna hitta affären och upphandlarna ska ha tillgång till enkla mallar.
Exempel på rekommendationer som anges i dokumentet:

  • Besluta om ägardirektiv med koppling direktupphandling. Medborgarna och samhället ska känna förtroende för att styrningen av kommunernas och landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt.
  • Utforma enkla mallar. Det ska vara enkelt och begripligt.
  • Ställ rimliga och proportionella krav. Dugliga leverantörer ska inte riskera att uteslutas ur upphandlingar på grund av onödiga eller för höga krav.
  • Utveckla dialogen. Genom dialog finns möjlighet att få fram innovativa och nyskapande idéer från företagare, leverantörer, branschorganisationer eller näringslivsenheter.
  • Dokumentera!

I kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER (nr 2 / 2017) publiceras en längre version av denna artikel.
Bilden:  Kerstin Angberg Morgården, processledare Upphandlingsdialog Dalarna.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.