Lagförslag som grund för gemensamma standarder för infrastruktur för alternativa drivmedel

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag till en lag som möjliggör framtagandet av standarder för installationer av infrastruktur för alternativa drivmedel.