Ny kanslichef för Swedwatch

Alice Blondel är ny kanslichef på Swedwatch som bland annat utför uppdrag för offentliga aktörer, så som exempelvis riskbedömningar av avtal och justering av kravtexter vad gäller sociala krav i upphandlingar.
OFFENTLIGA AFFÄRER gratulerade henne till det nya jobbet och ställde några frågor.
Grattis till nya jobbet! Vad är det första som du tänker ta itu med?
Tack! Det är mycket inspirerande att vara på plats. En av prioriteringarna kommer att vara utvecklandet vår avdelning som arbetar med uppdrag åt offentliga aktörer.
Swedwatch har ett uppdrag åt bl.a. landstingen att följa upp leverantörer av vissa upphandlade produkter till sjukvården. Hur fortskrider det arbetet?
– Först ett förtydligande. Granskningarna som vi utfört, till exempel av tillverkningen av kirurgiska instrument, har inte gjorts på uppdrag av landstingen men dialogen vi förde både under researchen och framförallt efter den första rapporten 2007, har varit väldigt givande.
– Vi utför andra typer av uppdrag för offentliga aktörer, så som exempelvis riskbedömningar av avtal och justering av kravtexter vad gäller sociala krav i upphandlingar. Vi ser att det finns en ökad kunskap och vilja hos många upphandlare som arbetar aktivt med dessa frågor, däremot krävs det mer politisk vilja och resurser för att följa upp att de krav som ställs efterlevs.
Har ni funnit problem/missförhållanden som rapporterats vidare till landstingen? Vilka positiva utvecklingstendenser ser ni?
– När vi började granska tillverkningen av kirurgiska instrument i Pakistan såg vi stora brister gällande arbetsvillkor i fabrikerna, såsom extrem övertid, barnarbete, antifackligt beteende och farlig arbetsmiljö. Uppföljningsrapporten 2015 visade att arbetsvillkoren förbättrats efter att landstingen börjat ställa sociala krav i sina upphandlingar. Arbetstagarnas löner ligger nu på lagstadgad nivå, övertiden är reglerad, barnarbete motverkas aktivt och arbetsmiljön har i viss mån förbättrats. Det finns fortfarande utmaningar men det är en påtaglig skillnad från de fabriker där det inte ställs krav. Men för att kraven ska få full effekt, är det väldigt viktigt att de också följs upp.
– På nationell nivå är det positivt att social och miljömässig hänsyn finns med i regeringens upphandlingsmål och vi hoppas att det förtydligas i den kommande upphandlingsstrategin. Det är också positivt att regeringen ser upphandling som ett viktigt verktyg för att nå de nya hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030.
Vad finns i övrigt att säga om Swedwatchs arbete utomlands och på hemmaplan? – Swedwatch har en viktig roll som oberoende granskare. Vi ska fortsätta lyfta fram hur mänskliga rättigheter och miljön i utvecklingsländer påverkas negativt när företag och offentliga aktörer brister i sitt ansvarsarbete, men också belysa när deras arbete ger positiva resultat.
“Med sin praktiska erfarenhet av företagsansvar och sina internationella erfarenheter har Alice mycket värdefullt att bidra med. Vi är väldigt glada över att hon tackat ja till rollen som ny kanslichef”, säger Mårten Wallberg, styrelseordförande för Swedwatch, på hemsidan. Alice Blondel har tidigare arbetat inom både näringslivet och civilsamhället. Hennes senaste position var som chef för Intelligence and Analysis på ett svenskt riskhanteringsbolag och dessförinnan var hon projektansvarig på Global Witness i London. Alice har genomfört uppdrag för organisationer som UNDP, Resource Extraction Monitoring, Greenpeace och International Organisation for Migration. Mänskliga rättigheter har varit ett genomgående fokus i hennes olika yrkesroller, och särskilt rättigheter relaterade till miljö och klimat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *