Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

Denna lagrådsremiss innehåller förslag till kompletteringar av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen i svensk lagstiftning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.