Sverige föreslås få ta del av EU-bidrag

Inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket finns möjlighet att via Fonden för ett sammanlänkat Europa ansöka om medfinansiering för studier och byggande. I EU-kommissionens förslag föreslås 16 projekt där svenska aktörer ingår beviljas bidrag med totalt cirka 127 miljoner euro. TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket, syftar till att knyta samman Europas infrastruktur. Totalt föreslås cirka 6,7 miljarder euro fördelas till 195 projekt i EU:s medlemsstater. Av de 6,7 miljarderna är 5,6 miljarder euro öronmärkta till de så kallade sammanhållningsländerna där Sverige inte ingår.