Uppdrag att utbetala medel för prestationsmål som uppnåtts inom ramen för överenskommelse om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015

Utifrån överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om riktade insatser inom området psykisk ohälsa, ger regeringen Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala pengar till SKL.