Viktigt fördjupa dialogen

Jesper Zetterström, 43, är upphandlingschef på Region Kalmar. Han är knuten till Regionservice som ansvarar för, utför och utvecklar servicetjänster för Region Kalmar läns alla verksamheter. Fritiden ägnar han gärna åt flugfiske på Öland eller cykling på småländska stigar.

Sedan i september 2020 är han dessutom ny i styrelsen för Sveriges Offentliga Inköpare, SOI. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat honom kring hur han ser på rollen som inköpare/upphandlare i dag.

Jesper Zetterström. Foto: SOI.

Under de senaste decennierna har det skett en professionalisering, brukar det heta. Men är den tillräcklig och vad behöver göras – generellt sett – för att förbättra de offentliga inköpen och upphandlingarna?

– Jag tror personligen starkt på en fördjupad dialog med marknaden, där ser jag att offentlig sektor kan utvecklas. Jag tror också att leverantörer längtar efter en fördjupad dialog där de ges möjlighet att diskutera innehållet i avtalen, presentera sina tankar om framtiden, nya produkter och tjänster, och även få en bättre kännedom om sina kunders behov nu och i framtiden.

– SOI vill jobba med att höja statusen för yrkeskåren, bland annat genom införande av högre utbildning inom området, samt utökade anslag för forskning, båda dessa tror vi skulle bidra till att förbättra den offentliga affären.

SOI har utvecklats och fått ett utökat inflytande gentemot lagstiftaren, inte minst under Ardalan Shekarabis tid som ansvarig minister för frågorna (Nationella upphandlingsstrategin, remissyttranden, m.m.) Vilket inflytande bedömer du att SOI har i dag? Är det tillräckligt?

– Jag upplever SOI som självklar aktör inom den offentliga upphandlingen, vi syns, vi tar ställning och vi är en respekterad organisation som många vill diskutera upphandling med. SOI jobbar ständigt med att flytta fram våra positioner, vi vill fortsätta att ha en framträdande roll som opinionsbildare kring offentlig upphandling.

Hur upplever du konkurrensen i den offentliga upphandlingen? Är den tillräcklig? Om inte, hur kan den bli bättre?

– Jag anser inte att konkurrensen är tillfredställande, det har visat sig även i statistiken att antal inkomna anbud genom offentlig upphandling i genomsnitt minskar, vilket givetvis är bekymrande. Det finns en del intressant forskning på området som visar på att offentlig sektor kan bli bättre på att uppmuntra leverantörer att delta i våra offentliga upphandlingar. Andra områden som lyfts fram som framgångsfaktorer är ökad transparens och avtalsuppföljning. Dessa hänger ganska bra ihop med det som nämndes ovan, fördjupad dialogen med marknadsaktörerna är viktig.

I intervjun på SOI:s webbplats säger du att den offentliga upphandlingen håller på att förändras från avtalsproduktion till en större strategisk funktion och höjd. ”Uppdraget har blivit större och i dag förväntas vi bidra aktivt till myndigheternas ekonomi”. Gäller detta generellt eller ligger regionerna i framkant (jämfört med t.ex. kommunerna, i synnerhet de mindre)?

– Många regioner och kommuner kämpar med att få ihop ekonomin så jag tror att förväntningarna på vad upphandling och inköp kan bidra med inom offentliga organisationer är ganska snarlika, däremot skiljer sig ofta förutsättningarna lite åt, jag bedömer att regionerna generellt sätt har det lite bättre förspänt med resurser för att kunna utöka uppdragets omfattning. Det är viktigt att tydligt kunna förmedla till beslutsfattare och förtroendevalda på vilket sätt en mer strategisk upphandlingsorganisation kan bidra till organisationens framgång.  

Vill du berätta om dina intressen och vad du gör på din fritid?
– På min fritid försöker jag vara ute i naturen, jag är intresserad av flugfiske, och försöker finna tid för att söka havsöring längs Ölands kuster, fångst har på sistone blivit av mer sekundärt intresse, det viktiga är att komma ut. Som många andra medelålders män har jag återupptagit ett gammalt intresse, cykling, och då mountainbike på småländska stigar där det är tätt mellan stenarna och rötterna. Ett nyckelbensbrott har jag lagt till CV:t än så länge.

– Vintersport tycker jag också är trevligt, jag tittar (lite för mycket) på Vinterstudion, sedan ger jag mig av med stor motivation på skidor både horisontalen och vertikalen, tyvärr håller den globala uppvärmningen på att ta kål på vintrarna i södra Sverige.

One thought on “Viktigt fördjupa dialogen

  1. Jag vill tas bort från nyhetsbrevet – hittade ingen snabbknapp för detta. Tack.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *