Externremiss för bättre förfrågningsunderlag

SLL önskar få in synpunkter via en externremiss gällande upphandling av nätverksprodukter och nätsäkerhetsprodukter.
Det är Upphandlingsavdelningen vid Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) vid Stockholms läns landsting (SLL) som efterfrågar synpunkter på ett utkast av upphandlingsdokument inför upphandling av Nätverksprodukter och Nätsäkerhetsprodukter med tillhörande programvara samt Kompetensstöd.
Syftet med externremissen är att ge SLL information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt förfrågningsunderlag genom att ta tillvara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner.

Tillfälle att lyfta frågor

Detta är leverantörernas tillfälle att lyfta frågor och synpunkter de anser är av vikt för att en upphandling ska få ett bra resultat. Detta eftersom det enligt lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145), inte är möjligt att göra väsentliga ändringar efter att annonsering skett.
Vid en externremiss får ni möjlighet att lämna information om efterfrågade varor och tjänster. SLL har inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en externremiss. Någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i en externremiss.
Frågeställningar
Bland frågeställningarna till leverantörerna finns frågan om hur de ser på om de ställda miljökraven. Exempel: ”Om vi ställer krav på att alla kablar ska vara PVC-fria, kan ni uppfylla det. Dessutom vill SLL ha synpunkter på ställda krav avseende socialt ansvarstagande och kvalificeringskrav på nätverksprodukter. Övriga frågeställningar kan vara: ”Har ni några synpunkter på ingående kravställning?”, ”Har ni några synpunkter på föreslaget Ramavtal?”, ”Har ni några synpunkter på övriga dokument?”.
Skriftliga synpunkter ska vara inlämnade senast 2018-01-19. SLL kan komma att bjuda in potentiella leverantörer som svarat på remissen för en genomgång av inkomna remissvar.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med den ansvariga kontaktpersonen på SLL Upphandling, Lisa Borgh, för att ställa några frågor.
Hur vanligt är det att ni använder förfarandet med externremiss inför upphandlingar?
– Vi försöker att alltid att ha det här förfarandet, jag har även gjort det vid förnyad konkurrensutsättning. Extern remiss är ett bra verktyg. Vi som köpare är bra på att veta vårt behov och marknaden är bra på sina lösningar Någonstans måste vi mötas. Vi börjar med remissen och fortsätter sedan med uppföljande möten. Det ovanliga den här gången är att jag publicerat ett utkast till hela FFU.
– Detta är en upphandling som vi klassificerat som ett prioriterat område, särskilt när det gäller socialt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande är den här gången ett kvalificeringskrav och då är det viktigt att vi sitter ner tillsammans och går igenom frågeställningarna med leverantörerna. Vad är det för svar som vi förväntar oss? Frågor kring kemikalier, utfasning av otrevliga ämnen, m.m. Så att vi lägger kraven på rätt nivå.
Har ni fått in några remisser redan på den aktuella upphandlingen?
– Än så länge inga svar, men tid finns ännu. Jag gick ju ut strax före jul med utskicket. En svårighet är hur man når alla på marknaden. Jag skickar mejl till de aktörer som jag har kontakt med, men den som lämnade anbud förra gången kanske inte finns kvar i dag.
När sker själva upphandlingen?
– Först blir det en genomgång av inkomna remisser därefter personliga möten där vi diskuterar vad som kom fram, ifall något ska ändras eller förtydligas. Avtalsstart är den 6 oktober så upphandlingen måste ut nu under våren.
I övrigt, vad vill du säga mer kring detta?
– Den feedback vi får av leverantörerna visar att de tycker att det är bra att möjligheten att inkomma med synpunkter ges, även om inte alla tar chansen. Vi själva får indikationer tidigt på om vi är fel ute. Om vi får sådana signaler från flera håll så kan vi ana att något är fel. Jag ser det som viktigt att vi inom offentlig sektor närmar oss leverantörssidan för att kunna göra bra affärer. Vi måste prata med varandra, avslutar Lisa Borgh.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *