Jord och skog viktiga för omställning

Visst är sol, vind och vatten viktiga källor. Men även de areella näringarna, som med hjälp av fotosyntesen omvandlar solljus till livsmedel, byggnadsmaterial, råvaror och energi, är en avgörande resurs för omställningen till en förnyelsebar ekonomi.
Det menar tre regionala ordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i en debattartikel i GP.
De tre pekar på ”de gula västarnas” framfart i Frankrike som ett tecken i tiden. Att vi på bred front skulle backa i nämnvärd grad när det gäller välstånd och bekvämlighet är inte en trolig väg framåt, menar LRF-företrädarna. Inte heller är det realistiskt att gå från dagens koldioxidutsläpp på i genomsnitt elva ton per person, till två ton, vilket vissa förespråkar.
Kollektivt ansvar
I stället anser de att tyngdpunkten i en framgångsrik klimatpolitik måste möjliggöra att vi alla tar ett kollektivt ansvar utan att det medför några radikala eftergifter i livet vi lever i dag.
”En framgångsrik klimatpolitik kan alltså inte främst handla om en minskad resursanvändning utan måste bygga på ett byte från användning av fossila till förnyelsebara resurser”, slår de fast.
Stora ytor i Sverige
De pekar på den potential som finns i ett land som Sverige med stora ytor till förfogande och vars produktion kan ökas väsentligt, ibland flerfaldigas.  Men detta kräver framåtsyftande politiska beslut, betonar de tre debattörerna.
”Att skapa incitament för aktivare brukande av skog och mark genom en uttalad vilja och förståelse för att detta är vår framtid skulle bidra till att lösa våra problem och skapa en långsiktigt hållbar utveckling”, skriver LRF-ordförandena.
Tre undertecknare
Debattartikeln i Göteborgs Posten (GP) är undertecknad av Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland, Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland, och Anders Richardsson, ordförande LRF Halland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.