ESV efterfrågar djupare undersökningar av ny modell för resursfördelning till universitet och högskolor

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Utbildningsdepartementets remiss angående Vetenskapsrådets rapport ”Research quality evaluation in Sweden – FOKUS”. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag gällande en modell för resursfördelning till universitet och högskolor, innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans. ESV har avgränsat remissvaret till fyra av de förslag som framförs i rapporten.