ESV föreslår ytterligare justering av intäktsräntan på skattekontot

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Yttrande över promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontot. ESV stödjer förslaget i promemorian, men anser att det finns risk för att skattekontot kan användas som sparkonto även med den föreslagna ändringen.