ESV ser över frågorna till internrevisionsenkäten

En gång om året lämnar Ekonomistyrningsverket en redovisning över den statliga internrevisionen. Vi får underlag till rapporten från de myndigheter som har internrevision genom modulen Internrevision i Hermes. Nu har vi påbörjat arbetet inför nästa års redovisning, bland annat genom att se över enkätfrågorna.