ESV välkomnar Överskottsmålskommitténs förslag för den offentliga sektorns finansiella sparande

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Överskottsmålskommitténs betänkande En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67). ESV välkomnar kommitténs förslag och anser att de innebär en förstärkning av det finanspolitiska ramverket jämfört med idag.