Försvarsmakten bör ansvara för sin egen logistikförsörjning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Försvarsdepartementets remiss Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B). ESV avstyrker förslaget att behålla den nuvarande ansvarsfördelningen mellan Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten. ESV förespråkar att Försvarsmakten får ansvaret för vidmakthållande och upphandling inom logistikförsörjningen.