Myndigheternas internrevision fungerar bra

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat in den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.