Det handlar om förtroende

– Det talas om en moralisk kompass som vi bara har. Men verkligheten är svår och det finns många felsteg att ta. Ytterst handlar det om förtroende.
Det sa Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot Mutor (IMM) på OFFENTLIG CHEF den 14 mars 2019. IMM är en ideell organisation som jobbar med att hjälpa näringslivet och den offentliga sektorn att göra rätt. Detta genom att informera och utbilda, ge ut material, och publicera en hemsida. Det finns tydliga riktlinjer och en näringslivskod som organisationer kan använda för att undvika problemen.
På ett av de parallella seminarierna utvecklade Natali Phalén tillsammans med Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, och Johan Mörck, Statskontoret, problembilden kring mutor och korruption.
Litar mindre på kommunen
Gissur Erlingsson visade resultat av undersökningar som visar att Sverige är en av världens minst korrupta stater. Samtidigt skiljer vi ut oss i Norden genom att svenskarna litat mindre på kommunen än på staten i korruptionshänseende.
Svenskarna har också mindre tilltro till att bli behandlade rättvist av en tjänsteman, jämfört med våra nordiska grannar. Och svenskarna tror i högre grad att politiker och tjänstemän är inblandade i korruption.
Statskontoret kan hjälpa
Johan Mörck, Statskontoret, berättade om hur myndigheten kan hjälpa andra myndigheter på området.
En god förvaltningskultur vilar på den statliga värdegrundens sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet/service.
– Statskontoret ska främja och samordna arbetet med en god förvaltningskultur. Vi fokuserar på ledarskapets betydelse och statstjänstemannarollen, förklarade Johan Mörck.
Nätverk mot korruption
För detta syfte har myndigheten material samt ordnar utbildningar och seminarier. Även publikationer utges. Nyligen kom ”En visselblåsarfunktion”. Man har också ansvaret för ett nätverk mot korruption, ett uppdrag som Statskontoret fått. 233 myndigheter ingår och har sex möten per år.
– Vi sitter inte själva på all kunskap utan är beroende av akademien, andra myndigheter, med flera. Mycket av arbetet handlar om att samordna så att inte alla ska uppfinna hjulet.
Agerande som skadar förtroendet
Natali Phalén inledde seminariet med att förklara skillnaden mellan mutor och korruption. Mutor är det första folk tänker på när man säger korruption, men det är egentligen en liten och smal del av korruptionsbegreppet. Runt denna kärna finns en rad andra begrepp, som missbruk av position för egen eller annans vinning. Det handlar helt enkelt om förtroendeskadliga ageranden.
– Om man vänder på frågan så kan man säga att antikorruption handlar om att undvika förtroendeskadliga ageranden, sa Natali Phalén.
När hon nyligen ställde frågan ”vad är antikorruption?” på en konferens och deltagarna fick svara via mentometer i mobilen bildades ett ord-moln med begrepp som integritet, ärlighet, transparens, rättvisa, moral, saklighet, förtroende.
Tre medskick
Seminariet rundades med att ge tre medskick till deltagarna för fortsatt reflektion.
Det första är att chefen måste signalera att frågan ska tas på allvar.
– De myndigheter som haft en skandal blir bäst på antikorruptionsarbetet, sa Gissur Erlingsson och framhöll vikten av att tydligt signalera att frågor om korruption är på riktigt.
Johan Mörck betonade att alla har ett ansvar – uppifrån och ner i organisationen.
Det andra medskicket är: Organisationen och skattebetalarna vinner på medarbetare med ryggrad.
–  I Sverige vågar medarbetare i allt mindre utsträckning slå larm, visste professorn. Han betonade att medarbetarnas lojalitet ska vara mot lagstiftningen och inte mot chefen och varumärket. Johan Mörck menade att det inte räcker att inrätta en lösning med visselblåsare eller dylikt utan att det även krävs chefer som uppmuntrar visselblåsarfunktionen.
För det tredje: Hjälp medarbetarna att göra rätt.
Natali Phalén menade att det inte räcker att prata om en inre moralisk kompass. Verkligheten är svår och komplicerad och det finns många felsteg att ta.
SIS-standard finns
I publiken fanns Conny Callin från SIS, Swedish Standards Institute, som berättade för OFFENTLIGA AFFÄRER att man har en standard på området.
I SIS information heter det att ledningssystemet mot mutor (SS-ISO 37001:2017) är ett stödjande ledningssystem som hjälper chefer och ledare att undvika eller begränsa kostnader, risker och skador till följd av inblandning i mutor, främja tillit och förtroende i medborgardialogen och stärka sitt anseende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *