Sjukvården behöver läkarhjälp

– Svensk sjukvård behöver läkarhjälp. Det är hög tid att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter, menar Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet (SLS.
I en debattartikel i Dagens Samhälle 2018-05-07 presenterar han de reformer och det nytänk inom sex områden som SLS närmare utvecklar i ett idéprogram. Det man vill göra är följande:

  • Värna patienten och säkra vård efter behov. Alla lagändringar, reformer, nya styr- och ersättningsmodeller som införs måste stödja de professionella och legala utgångspunkterna om vård utifrån behov. Om de inte stödjer ska de inte införas. Styrningen ska i övrigt vara decentraliserad och utgå från patientmötet, bygga på tillit och stödja medicinska prioriteringar. Lagstiftaren måste avstå från detaljreglering och istället ange ramar och mål. Kvalitetsutveckling och granskning av vården ska skötas av professionerna och involvera patient- och brukarinflytande.
  • Satsa på medicinsk forskning. Den kliniska medicinska forskningen och grundforskningen är grundbult i en välfungerande sjukvård. Läkares förutsättningar att ägna sig åt medicinsk forskning måste stärkas.  Att läkare är delaktiga i forskning och kunskapsbildning borgar för hög vårdkvalitet.
  • Kompetensutveckla genom hela läkarkarriären. Vi måste säkerställa att alla läkare fortlöpande under karriären vidareutvecklar nödvändig kompetens för arbetsuppgifterna de ställs inför. Ett system för detta bör utformas och ägas av läkarprofessionen.  Det ska vara ett transparant system som bygger på regelbunden dokumentation och uppföljning.
  • Bygg ut den nära vården med allmänmedicin som bas. Utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen med allmänmedicin som bas är nödvändig för att möta behovet hos en åldrande befolkning och fler patienter med komplexa vårdbehov. De med de störst behoven ska ges kontinuitet och fast läkarkontakt.
  • Satsa på prevention och levnadsvanearbete. Samhället måste investera i åtgärder för bättre och mer jämlik folkhälsa där tidiga insatser är av största vikt. Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ska baseras på vetenskaplig grund och vara integrerad del av läkares och andra vårdprofessioners arbete.
  • Lyft det globala perspektivet. Sjukvårds- och utbildningssystemet måste byggas integrerat med omvärlden för att underlätta rörelse och samverkan, globalt ansvarstagande och bistånd inom kliniskt arbete, forskning och utbildning.

Hela debattartikeln via länken: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ut-med-konsulterna-svensk-sjukvard-behover-lakarhjalp-22037 Via den kan även Svenska Läkaresällskapets idéprogram nås.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.