Vill automatisera mer i välfärden

Det som kan automatiseras i välfärden ska automatiseras, skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) välfärdsråd. 
 ”Digitalisering och automatisering är kraftfulla verktyg för att förbättra de offentliga tjänsterna. I det arbetet vill vi som arbetsgivare och företrädare för olika professioner samarbeta för bästa resultat”, framhåller de nio företrädarna för olika välfärdsyrken på debattplats i Dagens Samhälle.
De lovar att som arbetsmarknadens parter fortsätta att arbeta med digitaliseringsfrågan i det gemensamma välfärdsrådet.
Men de ser också ett behov av en nationell politik som ger tydliga och gemensamma spelregler och främjar utveckling, som utgår från medborgarnas och de anställdas behov.
Johanna Jaara Åstrand, ordf. Lärarförbundet.
Debattörerna föreslår:

  • Att en nationell strategi för välfärdens digitalisering utvecklas i nära samverkan mellan välfärdens olika aktörer. Regeringen och SKL har redan en överenskommelse om en strategi för skolans digitalisering där skolans aktörer deltar aktivt.
  • Att det utvecklas förstärkta möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare i välfärdsverksamheter. Det handlar bland annat om att den högre utbildningen ska svara upp mot de yrkesverksammas behov, både i innehåll och i form.
  • Att en innovativ arbetsmiljö som involverar och tar tillvara anställdas utvecklingsidéer främjas. Tillitsdelegationen lade under 2018 förslag, som kan realiseras, men ytterligare behövs för reell tillit.

De menar att det behövs ”långsiktiga satsningar på en nationell digital infrastruktur och undanröjda legala hinder för att få full effekt av digitaliseringens potential.”
Slutligen säger sig de nio vara överens om att digitaliseringen eller automatiseringen inte kan ersätta det personliga mötet inom vård, skola och övrig välfärd. ”Det handlar i stället om att avlasta och lätta på arbetsbelastningen för att få mer tid för kärnan i vårt uppdrag. Med en levande dialog oss emellan kan vi snabbare identifiera utmaningar och finna gemensamma lösningar. Vi gör det i övertygelsen att det bidrar till ännu bättre och smartare välfärd.”
De som undertecknat debattinlägget är följande personer:
Anders Wahlberg, ordf. AkademikerAlliansens representantskap och SKL:s välfärdsråd
Heike Erkers, Akademoikerförbundet ordf SSR
Stefan Jutterdal, ordf Fysioterepauterna
Tomas Baudin, ordf Kommunal
Johanna Jaara Åstrand, ordf Lärarförbundet (bilden)
Åsa Fahlén ordf Lärarnas riksförbund
Lena Micko, ordf SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.