AI hjälper oss leverera mer välfärd

– Vi behöver leverera mer välfärd med mindre resurser – Artificiell Intelligens, AI, är det sätt som vi kan göra det på. Genom att ta till oss nya verktyg kan vi spara enormt med tid, menar Nicholas Fernholm som arbetat i mer än tio år med att hjälpa företag och kommuner i att hantera större teknologiska förändringar, både organisatoriskt och kulturellt. 

Nicholas Fernholm.

OFFENTLIGA AFFÄRER har fått en pratstund med Nicholas som tidigare varit robotchef på Nya Karolinska sjukhuset. Han är numera en prisbelönt föreläsare och möter dagligen verksamheter som känner en osäkerhet inför omställningen till AI. Han ger bland annat råd om hur kommuner och offentliga verksamheter bör tänka kring implementeringen av AI.

Han ger först en bakgrund och lägesanalys om hur Open AI och ChatGPT skapat det stora intresset för Artificiell Intelligens. Efter det har företag börjat släppa egna versioner där man plockat funktioner och satt ihop till nya koncept.

Co-pilot revolutionerar

Den första november släpptes det nya AI-systemet som kommer att revolutionera hur vi jobbar med våra datorer. Microsoft är först ut med systemet Co-pilot men Amazon och Google ligger hack i häl i utvecklingen. Co-pilot innebär att alla som använder Microsofts appar, som Word, Excel, PowerPoint och Teams kommer ha möjligheten AI-assistent i datorn.

Nicholas Fernholm är övertygad om att en stor del av allt kognitivt arbete inom en snar framtid kommer att göras via denna assistent, Co-pilot, i vår dator.

– Säg att användaren fått ut en Excelfil med data – kanske med data om renhållningen i en kommun. I stället för att du behöver bearbeta all data själv i många timmar kan du skriva i text till Co-pilot och be den analysera all data. Till exempel: ”Jämför data med förra kvartalets siffror, säg till om avvikelser”. Den gör då allt arbete åt dig och du får svar i text. Du kan sedan be Co-pilot göra grafer, diagram, kurvor eller åskådliggöra all data på annat sätt.

Kommer att spara tid

– Detta kommer att spara så enormt mycket tid. Vi människor kommer i stället att kunna lägga mer tid på högkvalitativt arbete. De som riskerar att sitta på pottan är de som inte våga använda de nya verktygen, menar Nicholas.

Han betonar att denna version av AI är just en Co-pilot – inte kaptenen. Man kommer alltid att behöva kontrollera fakta, användaren måste vara i förarsätet. Men samtidigt kommer man att kunna skapa kanske 20 procent mer än tidigare.

– Tänk dig bara vilka möjligheter detta innebär för sjukvården! En otrolig effektivitetsökning, resonerar Nicholas.

Han märker att det finns en stor osäkerhet och rädsla för hur vi kan använda AI och hur verksamheter ska ställa om. Här följer hans enkla tips på hur man kan ”prompta” en AI-assistent och prata om risker gällande säkerhet med mera med medarbetarna.

1. Förstå vikten av psykologisk trygghet: 

För att medarbetare ska våga testa nya verktyg och tekniker, såsom AI Co-pilots, behöver de känna sig trygga nog att ta risker utan rädsla för bestraffning. Uppmuntra en kultur där misstag ses som lärande och uppmuntras, snarare än att betraktas som misslyckanden. Genom att bygga en atmosfär där dina medarbetare känner sig värderade och stöttade kan du främja innovation och utforskning.

2. Hantera komplexitet genom experiment: 

Världen blir alltmer komplex och oförutsägbar, där vi måste bli bekväma med att agera med ofullständig information, snarare än att stanna och analysera i förhoppningen om att problemet blir förståeligt. Detta innebär att vi måste bli bekväma med en miljö där det ibland är omöjligt att förutse utfall. I stället för att försöka analysera varje möjligt scenario (och därmed riskera att hamna i analysparalys), uppmuntra teamet att utföra småskaliga experiment. Denna inställning minskar risken och hjälper till att snabbt identifiera vad som fungerar och vad som inte gör det.

3. Fokusera på utbildning och fortbildning: 

Introduktionen av AI i arbetsmiljön kommer att kräva att medarbetare förvärvar nya färdigheter. Investera i regelbundna utbildningar och workshops för att säkerställa att alla i teamet kan anpassa sig till förändringarna och dra full nytta av de nya verktygen.

4. Framhäv möjligheterna, inte bara riskerna: 

Medan det är viktigt att erkänna farhågor och rädslor kring AI, är det lika viktigt att belysa potentialen och möjligheterna. Dela framgångshistorier för att visa hur AI kan öka effektiviteten och kvaliteten på arbetsplatsen. När medarbetare ser de konkreta fördelarna är det mer sannolikt att de känner entusiasm snarare än rädsla.

5. Var förebild och led i förändringen: 

Som ledare är det viktigt att du är först med att anamma och visa entusiasm för nya tekniker. Genom att visa att du är villig att lära dig och experimentera med nya verktyg, kommer dina medarbetare att känna sig mer bekväma att göra detsamma. Dessutom kan du genom ditt engagemang identifiera potentiella hinder och utmaningar tidigt och arbeta proaktivt för att hantera dem.

6. Öppen kommunikation och inblandning: 

För att effektivt bemöta oro och osäkerhet kring förändringar, upprätta en öppen dialog med dina medarbetare. Uppmuntra dem att uttrycka sina farhågor och ställa frågor om den nya tekniken. Genom att öppna för dialogen om AI och dess påverkan kan du inte bara informera ditt team om förändringarnas verkliga omfattning, men också låta dem vara en del av lösningen. När medarbetare känner sig delaktiga i beslutsprocessen kring implementeringen av ny teknik, och när de förstår anledningarna bakom förändringarna, blir det lättare för dem att acceptera och anamma dessa förändringar.