”AI-tekniken kan göra oss dummare”

Risken med Chat GPT och motsvarande verktyg är att de komplexa och unikt mänskliga förmågor som har att göra med intellektet, beslutsfattandet, det konstnärliga skapandet och det kritiska tänkandet nu kan hotas på ett mycket mer direkt sätt än tidigare. 

Det hävdar en forskargrupp knuten till Uppsala universitet* .

De menar att ”på lång sikt verkar denna utveckling bädda för en radikal kognitiv osjälvständighet hos medborgaren med oöverblickbara konsekvenser för vad vi känner som liberal demokrati, och alla dess inbyggda säkerhetsmekanismer för att trygga våra grundläggande fri- och rättigheter.”

Forskarna tror att utvecklingen sammantagen utgör ett tydligt hot mot både individens och kollektivets förmåga att på egen hand fatta rationella beslut.

Även moraliska dygder

Debattörerna påpekar att även våra moraliska och medborgerliga dygder bygger på mångårig träning och livslångt lärande. De skriver på debattplats i Aftonbladet: ”Men om våra möjligheter till övande och utövande av våra färdigheter minskas på grund av en mer heltäckande användning av generativ AI finns en verklig fara att själva grunden till människans samlade förmågor utarmas, och därmed också hennes möjligheter att självständigt delta i demokratiska beslutsprocesser.”

Undertecknare av debattartikeln är:
*Forskargruppen i WASP-HS-projektet ”The artificial public servant”, CRS, Uppsala universitet: 

  • Sandra Friberg, docent i civilrätt, lektor på juridiska institutionen, Uppsala Universitet
  • Lars Karlander, jur.dr i konstitutionell rätt
  • Yulia Razmetaeva, jur.dr, gästforskare på CRS
  • Johan Eddebo, fil.dr i religionsfilosofi
  • Oliver Li, fil.dr i religionsfilosofi, präst i Svenska kyrkan

Läs mer, klicka här.