Ändrade regler från 1 januari

Den 1 januari träder en del nya regler inom Socialdepartementets ansvar i kraft. En ny lag stärker patientens möjlighet till inflytande, schablonbeloppet i assistensersättningen höjs och en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader införs. Inom området boende och byggande, som vid årsskiftet övergår till Näringsdepartementet, införs en ny lag om kommunala markanvisningar. För att göra det lättare att planera och bygga bostäder i bullerutsatta miljöer ändras miljöbalken och plan- och bygglagen.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015

Socialdepartementet,
29 december 2014