Ändring i lagen om vägtrafikregister

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafik-register.
Ändringsförslagen innebär dels att ändamålen med behandlingen av personuppgifter i vägtrafikregistret förtydligas, dels att den registrerade ska kunna få direktåtkomst till sina egna uppgifter i registret.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Rättsdokument, Proposition Från Näringsdepartementet, Anna Johansson