Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

I promemorian lämnas förslag till kompletterande lagstiftning med anledning
av den modernisering av Europeiska unionens regler om statligt
stöd som slutfördes under 2014 och som syftade till att göra stödgivningen
mer transparent.

Rättsdokument, Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet