”Arbeta aktivt mot välfärdsbrott!”

Välfärdsbrottslighet påverkar tilliten till Sveriges demokratiska system och innebär att offentliga resurser och skattemedel felaktigt beviljas och betalas ut till personer och verksamheter som de inte är menade för.

Det framhåller Hanna Lundin Jernberg (L), ledamot i kommunfullmäktige i Umeå kommun och vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Hanna Lundin Jernberg (L).

Otillåten påverkan innebär till exempel påtryckningar, trakasserier, hot, eller mutor av myndighetspersonal. Välfärdsbrott och otillbörlig påverkan hänger i hög grad ihop och växelverkar ofta med varandra, hävdar hon på debattplats i VK 2023-10-06.

Politikern har nyligen skickat in en motion till kommunfullmäktige med ett yrkande om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt genomföra en övergripande risk- och konsekvensanalys av välfärdsbrott och otillbörlig påverkan i kommunens nämnder och bolag. Hon yrkar även att kommunstyrelsen som ett nästa led ges i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och bolagsövergripande åtgärder mot välfärdsbrott och otillbörlig påverkan.

Hon pekar på undersökningar från Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som visar att välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i Sverige. Uppskattningsvis rör det sig om mellan 14 och 28 miljarder kronor årligen.

Välfärdsbrottslighet leder till att det uppstår parallella samhällen med kriminalitet. Kommuner och regioner behöver därför arbeta aktivt för att förebygga brott och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problemen om de uppstår, framhåller den liberala politikern.

Hot och påtryckningar

– Hot och påtryckningar på tjänstepersoner som handlägger olika ärenden blir fler och i individ- och familjenämnden har vi haft flera fall de senaste åren där vi upptäckt välfärdsbrott och krävt tillbaka skattemedel från den eller de som har utnyttjat systemet. Förmodligen är detta bara toppen på ett isberg, inte bara i individ- och familjenämnden utan även i andra delar av kommunens nämnder och bolag.

Hanna Lundin Jernberg finner det angeläget att Umeå kommun skyndsamt bör undersöka huruvida välfärdsbrott och otillåten påverkan förekommer i kommunens verksamheter och bolag samt hur behovet av insatser, rutiner, riktlinjer och kunskap ser ut i kommunen.

Liberalen avslutar:

– Vi har ingen tid att förlora och vi måste skyndsamt hjälpas åt och agera med alla medel för att motverka den oacceptabla utvecklingen som skett. Detta i syfte att skydda medborgarnas välfärd liksom den otillbörliga påverkan som accelererat.

Läs hela debattartikeln här.