Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

I denna promemoria föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att ansvaret för att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ska ligga på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem i förbundet i stället för på kommunstyrelsen. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. I promemorian föreslås också att lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försökverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall ska upphävas.