Att häva avtal är inte första steget

Med anledning av den senaste tidens inlägg om upphandling av thailändsk kyckling och hur man kan komma tillrätta med de missförhållanden som Swedwatch konstaterat vad gäller arbetsvillkor för migrantarbetare, vill vi klargöra följande sakförhållanden.

Hållbarhetskollen följer upp

SKL Kommentus tjänst Hållbarhetskollen är ett frivilligt verktyg för kommunerna att ansluta sig till. I fallet kycklingprodukter har vi på uppdrag, av de 90-tal kommuner som ingår i Hållbarhetskollen, genomfört kontorsrevisioner hos två kycklingleverantörer i Sverige. Vi har för avsikt att under hösten följa upp två produktionsanläggningar i Thailand, en i Litauen och en i Danmark.

Värt att notera är att SKL Kommentus inte själva upphandlar livsmedel. Vår uppgift i sammanhanget är att följa upp de etiska och sociala krav som kommunerna i Hållbarhetskollen har ställt i sina respektive avtal. I det här fallet är det således endast de kommuner som har avtal med leverantörer av kyckling som kan agera, exempelvis genom hävning. Det bör också påpekas att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (som äger SKL Kommentus) inte är involverade i detta ärende som det felaktigt har påståtts i texter.

Målet är att förbättra arbetsvillkoren

Målet för arbetet med socialt ansvarsfull upphandling, där bl.a. arbetsvillkor ingår, är att förbättra arbetsvillkoren för de människor som producerar de varor som offentlig sektor upphandlar. För att kraven ska få effekt är det väldigt viktigt att upphandlande myndigheter arbetar aktivt med uppföljning, vilket bland annat Hållbarhetskollen kan hjälpa till med. I fall där leverantören underlåter att åtgärda påtalade brister finns alltid möjlighet för den som äger avtalet att utdöma viten, frysa avtal eller häva avtalet. Det bör dock klargöras att hävning av avtal innebär att man därefter saknar reell möjlighet att påverka situationen för arbetarna.

EU-direktiv reglerar offentlig upphandling

När kommuner upphandlar kyckling gäller lagen om offentlig upphandling, LOU, som i sin tur styrs av de EU-direktiv som reglerar offentlig upphandling inom EU. En av grundbultarna i dessa regelverk är antidiskrimineringsprincipen. LOU tillåter inte att svenska myndigheter begränsar möjligheten för utländska leverantörer att få delta i upphandlingar eller utländska produkter att få ingå i anbud. En kommun får därför enligt upphandlingsregelverket inte kräva ”svenskt kött” i sina upphandlingar.

Genom vårt arbete i Hållbarhetskollen motverkar vi dåliga arbetsförhållanden. Vi är övertygade om att vi fortsättningsvis bäst når målen om drägliga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter genom att ställa krav i upphandlingen och sedan påverka till förändring genom att säkerställa att eventuella brister åtgärdas under pågående avtalsperiod. Det kanske är effektfullt att i en debatt att påstå saker som att ”stödja slaveri”. SKL Kommentus söker hellre effekt genom att ta de varningar vi får på allvar, undersöka sakförhållanden på det sätt vi beskriver ovan och utifrån det bestämma hur vi ska agera i enskilda fall, istället för att generalisera och grovt förenkla verkligheten.