Automatisk attest av periodiska leverantörsfakturor

Ett led i att öka effektiviteten i fakturahanteringen är att införa automatisk attest av periodiska leverantörsfakturor.