Avdragsförbud för moms är ett problem för flera myndigheter

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en probleminventering av tillämpningen av momsförordningen i förhållande till mervärdesskattelagen. I inventeringen har ESV identifierat ett antal problem där åtgärder bör övervägas. Problemen presenteras i rapporteringen av uppdraget.