Barnkonventionen blir svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013, har i mars 2016 lämnat sitt betänkande, ”SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag”.