Bäst i världen 2025 – regeringen och SKL överens om vision för E-hälsoarbetet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte på år 2025, som ska omfatta allt det arbete som görs för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Det är den första långsiktiga visionen för området som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser.