Bättre finansiellt sparande och minskat statligt lånebehov

Det offentliga finansiella sparandet beräknas bli 26 miljarder kronor bättre i år och 18 miljarder kronor bättre 2017 än i Ekonomistyrningsverkets prognos i december. Förbättringen förklaras både av en starkare tillväxt, som medför högre skatteintäkter, och av att antalet asylsökande nu beräknas bli lägre. Underskottet i de offentliga finanserna växer dock både i år och nästa år, till 0,3 respektive 0,7 procent av BNP. Statens lånebehov har sänkts med 45 miljarder kronor i år och med 24 miljarder kronor nästa år. Av sänkningen i år beror 20 miljarder kronor på tillfälligt höga skatteinkomster och att utgifter tidigarelagts till 2015.