Bra med översyn av kostnadsutjämningen

En utredning ska se över kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting. SKL har länge påtalat behovet av en översyn och välkomnar beslutet.