Cirkulär IT lågprioriterad i offentlig sektor

Endast en fjärdedel av organisationerna inom Sveriges offentliga sektor har processer för att säkerställa att deras IT-utrustning tas om hand om när den inte längre används.
I stället kasseras utrustningen eller läggs på hög i förråd och byrålådor. Det påpekar Jakob Lagander, vd på 3stepIT Sverige, i denna debattartikel.

Han menar vidare att om Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland inom hållbarhet måste den offentliga sektorn förändra sättet de hanterar sin IT-utrustning – för det krävs både mer kunskap och verktyg för att kunna ställa om.  

Jakob Lagander, vd på 3stepIT Sverige.

Enligt Statistiska Centralbyrån SCB sysselsätter den offentliga sektorn drygt 1,6 miljoner människor i Sverige, vilket motsvarar omkring en tredjedel av alla förvärvsarbetande i landet. Varje handling som dessa stora organisationer gör, eller för den delen inte gör, får därmed avsevärda konsekvenser, särskilt när det gäller deras klimatpåverkan.

Privata ligger bra till

Den privata sektorn har kommit längre i omställningen till en mer miljövänlig och cirkulär användning av sin IT-utrustning. När undersökningsföretaget Mantap Global AB, på uppdrag av 3stepIT, frågade IT-köpare om hur de arbetar med cirkulär IT svarade 40 procent av de privata företagen att de ligger bra till i omställningen till cirkulär IT. Det kan jämföras med endast 30 procent för den offentliga sektorn.

IT-användningen inom offentlig sektor borde stötta och supporta de ambitiösa hållbarhetsmålen som Sverige ska uppnå för att inte riskera att utmana bilden av Sverige som föregångsland när det gäller klimatomställningen.

Onödigt reursslöseri

Varför går då omställningen för offentlig sektor inte fortare? Borde vi inte kunna förvänta oss att offentlig sektor går i bräschen och agerar förebild? En av de största anledningarna är att den linjära modellen, där IT-utrustning inte ges möjlighet till en andra livscykel, fortfarande är det vanligast förekommande sättet för verksamheter inom offentlig sektor att jobba på. Det innebär ett onödigt och omodernt resursslöseri som kan leda till större utsläpp av koldioxid och övrigt e-avfall eftersom ny IT-utrustning kontinuerligt måste produceras.

Cirkulär IT innebär att datorer, mobiler och annan IT-utrustning omhändertas och rekonditioneras för att förlänga livslängden på produkterna och minska dess klimatpåverkan. Det här är inget nytt men trots att detta ofta är både mer miljövänligt och mer ekonomiskt fördelaktig än den linjära modellen, har majoriteten av verksamheterna inom offentlig sektor ännu inte ställt om.  

Brist på kunskap

Så varför görs inte mer? Brist på kunskap i verksamheterna, i kombination med att frågan om cirkulär IT-användning inte är prioriterad av ledningen, utgör de största hindren för offentlig sektor att ställa om. För att överbrygga de här hindren behöver ansvariga för inköp av IT-utrustning få mer kunskap. De behöver både rätt verktyg och stöd i form av en livscykelpartner för att få en förståelse för att det i längden är kostnadsmässigt mer gynnsamt att jobba cirkulärt än linjärt, och att varje laptop eller mobiltelefon som hamnat i en byrålåda förlorar möjligheten att få en ny livscykel hos en annan användare.

En ökad kunskap om fördelarna med cirkulär IT kommer även ge en förståelse för det pris som planeten får betala för en ohållbar användning av IT-utrustning. Här finns det otroliga mängder koldioxid och övrigt e-avfall att spara in på och med den kunskapen bör offentlig sektor hålla med om att det inte finns någon annan väg att gå än den cirkulära.

Sverige i botten

Sverige slår sig gärna för bröstet i många klimatsammanhang. Men enligt The Circularity Gap Report som genomförts av RISE ligger Sverige i botten när det kommer till omställning till en cirkulär ekonomi, med dubbelt så hög resursanvändning per capita som världsgenomsnittet. Det finns med andra ord utrymme för en rejäl uppryckning – det är ett underbetyg att den svenska offentliga sektorn i dag halkar efter den privata sektorn när det kommer till cirkulär ekonomi.

Det är hög tid att offentliga sektorn tar sitt fulla ansvar och tar över ledartröjan från näringslivet när det kommer till den cirkulära omställningen. Det tycker jag att vi kan förvänta oss av dem.  

Jakob Lagander, vd på 3stepIT Sverige