Delade meningar om de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera

En tredjedel av aktörerna som har svarat på Riksbankens riskenkät upplever att de svenska finansiella marknaderna fungerar bra. Men knappt hälften anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar sämre än för ett halvår sedan och att det främst be-ror på att marknadslikviditeten har minskat. Många aktörer är också oroade över de svenska hushållens växande skuldsättning.