Den nådiga luntan om offentlig upphandling

Chefsjurist Åsa Edman skriver månadens juridiska krönika till vårt nyhetsbrev på ovanstående tema.

Häromdagen bar finansminister Magdalena Andersson den nådiga luntan över bron till Sveriges riksdag. Offentlig upphandling har sedan ett antal år tillbaka ett eget avsnitt i budgetpropositionen under utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning. I år upptar upphandlingen tio sidor inklusive målet för upphandlingen, en översikt över de viktigaste resultaten under det gångna året samt analyser och slutsatser kring området samt politikens inriktning, dvs. vad som ska hända framöver.

Det har hänt väldigt mycket på upphandlingsområdet under det senaste året. Rena ketchupeffekten. Vi har efter många års arbete fått en upphandlingsstödjande myndighet på plats. Upphandlingskommittén som verkade i slutet av 1990-talet var först ut med att föreslå en upphandlingsmyndighet. Därefter kom Upphandlingsstödsutredningen som leddes av Hans Jeppson med synnerligen genomtänkta förslag om en ny myndighet som fick stöd av Anders Wijkmans utredning. Efter en för många överraskande omväg hos tillsynsmyndigheten har den nya Upphandlingsmyndigheten hamnat rätt och getts mandat att arbeta med många angelägna frågor. Det är enligt SKL Kommentus mening synnerligen angeläget att Miljöstyrningsrådets kriterieutveckling – som tyvärr avstannade i Konkurrensverket – så snabbt som möjligt tar fart igen. Allt annat leder till effektivitetsförluster för oss upphandlande myndigheter, våra leverantörer och inte minst miljön.

Under det gångna året har Christer Sjödins utredning om överprövningsreglerna lämnat sina förslag och vi på SKL Kommentus är mycket angelägna om att regeringen prioriterar arbetet med att genomföra dem. Visst kan jag tycka att utredningen borde ha föreslagit fler och mer långgående förändringar men mest angeläget är att de lagda förslagen förverkligas så fort som möjligt.

Niklas Bruun är den senaste i raden att leverera utredningar på upphandlingsområdet. Den 1 september överlämnade Bruun delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal till ansvarig minister Ardalan Shekarabi. SKL Kommentus hade för drygt en vecka sedan nöjet att höra utredaren föredra förslagen inför en fullsatt publik bestående av intresserade kunder, inköpare, myndighetsrepresentanter och medarbetare. Utredningsuppdraget var såvitt jag kan bedöma tufft och frågorna många. Jag stannar vid reflektionen att det nog kommer att vara utmanande att både genomföra förslagen på utsatt tid och därefter få villkoren att fungera i praktiken.

Regeringen har under året även tillsatt en utredning om vinster i välfärden som leds av Illmar Reepalu. Utredningen kommer till SKL Kommentus kundevent den 9 november för att berätta om sitt uppdrag på upphandlingsområdet. Lagen om valfrihetssystem ska ses över och detsamma gäller LOU:s bestämmelser som reglerar upphandling av välfärdstjänster. Syftet är att förenkla och göra regelverket som omfattar upphandlingen av dessa tjänster mer flexibelt.

En redogörelse av det gångna upphandlings-/budgetåret skulle inte vara fullständigt utan att nämna upphandlingens egen nådiga lunta, dvs. den knappt 1500 sidor omfattande lagrådsremissen, som innehåller förslag till ändrad LOU och LUF samt en helt ny koncessionslag. Det är ett gigantiskt arbete som kommer att påverka oss alla i vår vardag.

I budgetpropositionen konstateras att arbetet med den nationella upphandlingsstrategin ska fortsätta. Strategin är ett viktigt instrument för att förverkliga målet för den offentliga upphandlingen. Innehållet som presenteras i budgeten är tämligen begränsat men det får ses som en början. Vi välkomnar den dialog med ansvarig minister som sker i form av ett upphandlingspolitiskt forum där bl.a. SKL Kommentus deltar. Det kan bli riktigt bra.

Slutligen aviseras att en utredning ska tillsättas som ska ge sig i kast med den uppgift som fler än en utredning dessförinnan misslyckats med. Att förenkla regelverket för upphandlingar som underskrider EU:s tröskelvärden. Mitt medskick är att förenklade (=färre) regler inte nödvändigtvis leder till förenklade upphandlingar och att regelförenkling har olika innebörd beroende på vem man frågar. För att förenkla för oss upphandlande myndigheter är det enligt min mening mest angeläget att tydliggöra hur EU:s grundläggande principer om bl.a. transparens, likabehandling och proportionalitet ska tolkas vid upphandling under tröskelvärdena. Utan tydlig avgränsning överlåts frågan till landets domstolar och regelförenklingen blir då snabbt ett minne blott.