Elsäkerhetsverket får förbli myndighet

Elsäkerhetsverket ska fortsätta vara en självständig myndighet. Men myndighetens roll i energiomställningen ska förtydligas i instruktionen.

Det framgår sedan den sista delrapporten om översyn av myndigheternas uppgifter och ansvar inom energiområdet överlämnats till regeringen i slutet av mars 2024. Delrapporten behandlar Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Utredningen har genomlyst ansvar, roller, hur samordningen med andra myndigheter ser ut, hur väl myndigheterna fungerar och om myndigheterna fullgör sitt uppdrag med hänsyn tagen till instruktionen.

Utredaren Kristina Padrón har bland annat tittat på alternativa sätt att organisera elsäkerhetsfrågorna genom att inordna Elsäkerhetsverket i någon av myndigheterna Konsumentverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket eller Energimyndigheten.

Risker överväger

–  Riskerna som utredningen ser med en sådan sammanslagning har övervägt i jämförelse med de synergier som kan komma av att samordna verksamheter. Det har bland annat visat sig att Elsäkerhetsverkets administrativa kostnader i många fall är lägre jämfört med de myndigheter utredningen tittat på. Utredarna ser också andra risker som kan leda till målkonflikter mellan tillsyn och främjandeverksamhet, säger Anders Persson, generaldirektör på Elsäkerhetsverket, i ett utskick från myndigheten.

Anders Persson. generaldirektör.

I rapporten framgår att Elsäkerhetsverket fullgör sitt uppdrag och verksamheten bedrivs effektivt. Verksamhetskostnaden per årsarbetskraft är i nivå med medianmyndigheten i staten. Myndigheten redovisar en något längre andel stödkompetens bland personalen jämfört med de tillsynsmyndigheter som utredningen jämfört med. Detsamma gäller andelen med ledningskompetens. Utredningen bedömer att staten inte kan organisera verksamheten på ett annat sätt och få motsvarande effektivitet.

Instruktion förtydligas

Utredningen föreslår att Elsäkerhetsverkets roll ska förtydligas i instruktionen. Första paragrafen i Elsäkerhetsverkets instruktion förslås kompletteras med en bestämmelse om att myndigheten inom sitt verksamhetsområde ska bidra i utvecklingen av ett effektivt och robust elsystem. Idag framgår inte denna roll i myndighetens instruktion.

–  Det känns bra att utredningen kommit fram till att vi är en viktig myndighet och att vi har en väl fungerande och effektiv verksamhet. Vi ser fram emot det förtydligande som utredarna föreslår ska göras i vår instruktion. Det kommer att göra vår roll i energiomställningen tydligare, säger Anders Persson.

Rapporten kommer att utgöra ett underlag för departementet att ta ställning till om Elsäkerhetsverket är organiserat på ett effektivt sätt för att hantera utbyggnaden av elsystemet, elsäkerhetsfrågor och en växande marknadskontroll.

Utredningens förslag i sin helhet