En kortare instanskedja för detaljplaner

I lagrådsremissen föreslås en ändring i plan- och bygglagen som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen.

Rättsdokument, Lagrådsremiss från Näringsdepartementet, Regeringen