En ny myndighet är inte bästa alternativet för en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Socialdepartementets remiss Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. ESV anser att betänkandet håller god empirisk och analytisk kvalitet. ESV avstyrker dock förslagen om att inrätta en ny myndighet för jämställdhet, samt att införa en generell regel om könsuppdelad målgruppsstatistik i årsredovisningen.