En ökad reglering av informationssäkerheten får inte bromsa säkerhetsutvecklingen i staten

Ekonomistyrningsverket har svarat på Justitiedepartementets remiss om Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten. ESV välkomnar regeringens initiativ för informationssäkerhet och stöder förslaget om att införa en ny förordning för statliga myndigheter. ESV anser dock att flera av de föreslagna förändringarna redan har täckning i befintliga förordningar och att en för omfattande reglering riskerar att bromsa upp säkerhetsutvecklingen i staten.