Enklare ramavtal för pension från en leverantör

Pensioner är en komplicerad fråga för landets kommuner och landsting. Det blir inte lättare av att medarbetare med kompetens inom området går i pension. Därför har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat ett nytt ramavtal, Pension 2016, som förenklar arbetet.

Tidigare fanns två ramavtal, det ena för pensionsadministration, det andra för pensionsförsäkringar. Kommunen kunde få två olika leverantörer av pensionslösningar. Inför den här upphandlingen var önskemålet från kommunerna en leverantör av allt, med ett smidigt avropsförfarande.

För upphandlingen anlitades Stellan Kolbäck med ett långt förflutet inom försäkringsbranschen, på Försäkringskassan och SPP. Han har erfarenhet av både privat och offentlig sektor.

– Kommunerna börjar gå över till samma modell som man haft i många år i privata företag. På den offentliga sidan har man skuldfört pensionerna, men för anställda födda 1986 och senare betalas pensionen direkt i form av premie till en försäkring, säger han.

Förändringen sker samtidigt som de kunniga inom området själva går i pension. Flera mindre och medelstora kommuner har valt att inte ersätta dem utan anlitar konsulter.

Pension 2016 reducerar genom sin konstruktion konsultbehovet. Det är ett ramavtal som omfattar både försäkringsadministration och försäkringslösningar. Avropet föregås av förnyad konkurrensutsättning mellan de antagna leverantörerna.

För pensionsadministration ingår en valcentral, där medarbetarna själva väljer vilken typ av förvaltning de vill ha. Försäkringen kan anpassas efter kommunens och medarbetarnas behov. Exempel på valmöjligheter är efterlevandeskydd och anpassade chefslösningar, så kallad alternativ KAP-KL.

Helheten kommer från en leverantör så att allt blir rätt och riktigt när det är dags för utbetalning.

Men även om det nya ramavtalet är enklare, är det inget självspelande piano. Innan avrop måste en behovsanalys göras där nuvarande försäkringslösningar vägs in. Hur vill kommunen arbeta med pensionerna de närmaste åren?

– Personal börjar, slutar och går i pension. Kommunen måste arbeta aktivt för att vara uppdaterad, så att man redovisar rätt pensionsskuld och betalar rätt försäkringspremie, säger Stellan.

För analysen väljer allt fler kommuner att anlita konsulter. Rådgivning ingår inte i ramavtalet. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun och inte bara upphandla på pris.

– Konsulten är en liten kostnad, men en viktig investering. Bättre är att köpa målstyrt för lägre risk, lägre kostnad och effektivare hantering, säger Stellan.

Exempel på mål är samordningsvinster och rationaliseringar, bättre kontroll över rutiner, resurser och utfall samt bättre kommunikation med personalen om pensioner.

SKL Kommentus dotterbolag AffärsConcept erbjuder hjälp med upphandling av konsulter inom pensionsområdet.