ESV anser att resolutionsavgiften inte ska öka reformutrymmet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven. ESV har inget att invända mot förslaget att ändra resolutionsavgiften, men anser att man bör överväga ett tak för avgiftsuttaget. ESV anser även att avgiften bör räknas av vid uppföljningen av överskottsmålet.