ESV avstyrker förslag om ny myndighet för att hantera företagens uppgiftslämnande

Uppgiftslämnarutredningen har haft i uppdrag att utreda hur myndigheterna kan förenkla för företagen att lämna uppgifter. Ett av utredningens förslag är att skapa en ny myndighet för att hantera dessa frågor. Ekonomistyrningsverket (ESV) avstyrker förslaget om en ny myndighet då uppgifterna kan läggas hos en befintlig myndighet.