ESV belyser konsekvenserna för enskilda myndigheter vid ändrad förordning om utlåning och garantier

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Myndigheters placeringar i utländsk valuta. ESV stödjer förslaget att ta bort den generella möjligheten för garanti- och kreditmyndigheter att placera medel i utländsk valuta utanför Riksgäldskontoret (RGK). ESV anser dock att konsekvenserna i de enskilda verksamheterna, av att inte längre kunna göra långsiktiga placeringar i utländsk valuta, bör belysas innan ett beslut tas.