ESV efterlyser tydligare styrning av statens digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. ESV ställer sig positivt till flera av Digitaliseringskomissionens ställningstaganden. ESV understryker dock att det behövs en tydligare styrning samt fler och snabbare beslut om åtgärder, för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara så effektivt som möjligt.