ESV får gärna en stödjande roll för att effektivisera vårdadministrationen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Socialdepartementets remiss Effektivare vård. ESV har avgränsat remissvaret till några av utredningens förslag. ESV är positivt inställt till att ge stöd vid konsekvensbeskrivningar, men avstyrker flera förslag på reglerings- och förordningsändringar.