ESV föreslår att Försvarets materielverk ska uppgå i Försvarsmakten

Försvarsmakten beställer försvarsmateriel av Försvarets materielverk (FMV) som i sin tur beställer den från försvarsindustrin. Detta dubbla beställningsled leder enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) till obalanser mellan myndigheternas ansvar och befogenheter. Modellen begränsar även riksdagens och regeringens möjligheter att utöva finansiell styrning. ESV har analyserat flera alternativa lösningar på problemen och vår slutsats är att FMV bör uppgå i Försvarsmakten.