ESV föreslår hur FMV kan anslagsfinansieras

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen analyserat hur den verksamhet vid Försvarets materielverk (FMV) som idag finansieras med avgifter (bland annat från Försvarsmakten), istället kan finansieras med ett anslag på statens budget. ESV föreslår att ett anslag som omfattar större delen av FMV:s verksamhet införs, när materielförsörjningens finansiella transaktioner koncentreras till Försvarsmakten.