ESV föreslår ny anslagsindelning för försvaret

Idag avrapporterar Ekonomistyrningsverket (ESV) ett regeringsuppdrag om anslagsindelningen på försvarsområdet. Vi har tagit fram ett förslag för hur anslagen kan renodlas för att förbättra den finansiella styrningen. Tanken är att kostnaderna för anskaffningen av materiel ska vara tydligt avgränsade från kostnaderna för underhåll och drift av materielen.