ESV föreslår ny redovisningsprincip för redovisning av statens tjänstepensionsskuld

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget redovisning av statens tjänstepensionsskuld. ESV har analyserat och bedömt om principerna för redovisning av statens tjänstepensionsskuld bör förändras i syfte att åstadkomma lämpliga anpassningar till den nya redovisningsstandarden IPSAS 39.