ESV förespråkar en förutsättningslös utredning av Riksrevisionens ledningsstruktur

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på riksdagsstyrelsens remiss Översyn av Riksrevisionens slutbetänkande (2017/18:URF2). ESV har inga synpunkter på utredningens förslag men kommentarer den nuvarande ordningen med tre riksrevisorer och effektivitetsrevisionens uppdrag.